لوگوی انرژی استار
سبد خرید   ورود / ثبت نام  ثبت نام/ ورود

 صفحه نخست     |      درباره انرژی استار     |     تماس با ما


arrow راهکارهای کاهش مصرف انرژی arrow اخبارتا 15درصد مصرف برق کمتر با استفاده از پریز هوشمند 1391/8/14 : تا 15درصد مصرف برق کمتر با استفاده از پریز هوشمند
خوشبختانه بعد از اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه­ها، گرایش عمومی جامعه و بالطبع تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بر، به سمت کاهش شدت مصرف انرژی بوده است.
از آنجا که تولید تجهیزات با راندمان انرژی مناسب و همچنین تجهیزاتی که باعث بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیندهای انرژی می شوند، می تواند سهم زیادی در کاهش شدت مصرف انرژی داشته باشد. لذا هر گونه راهبرد و حمایت در این مقوله بسیار مهم و تأثیرگذار است.

یکی از تجهیزات که می تواند در بهینه سازی مصرف برق موثر واقع شود، توسعه استفاده از پریزهای هوشمند است که خوشبختانه دانش و تکنولوژی ساخت آن در کشور وجود دارد. اخیراً شرکت صنایع دانوب، به تولید و معرفی پریز هوشمند اقدام نموده است که آقای عباس قاسم پور مدیرعامل شرکت فوق طی مصاحبه ای جایگاه استفاده از پریزهای هوشمند در فرآیندهای بهینه سازی مصرف برق را ترسیم نموده اند. لازم به توضیح است این گزارش در راستای حمایت از تفکر و فعالیت های تولید ملی کشور بود و تاییدی بر طراحی و عملکرد فنی - ایمنی پریز شرکت فوق نمی باشد.

1. پریز هوشمند برق چیست؟
آیا تاکنون بادقت به قبض برق منزل یا محل کار خود توجه کرده اید ؟
آیاتاکنون دقت کرده ایددرطول شبانه روزبابت دستگاههائی که مورداستفاده قرارنمی گیرند،چه مبلغی پرداخت کرده اید؟
برقخواران لوازم وتجهیزاتی هستندکه درزمانی که ازآنهااستفاده نمی شود هم برق مصرف می کنندوبه سادگی میتوان درمواردغیرضروری آنهاراازشبکه برق حذف کرد.حتماًمی پرسیدآیامقدارمصرف آنهاقابل توجه است؟ .بله،باتوجه به افزایش بهای بــرق مصرفی ومحاسبه تصاعدی هزینه ای که بایدپرداخت شود،قطعاقابل توجه است.ازاین جهت که تعداد آنها بسیار زیاد است و در عین اینکه به نظر مصرف آنها کم است ولی در سطح کلان مصرف برق توسط آنها،قابل صرفه جویی می باشند.بــرق-خواران درتمام خانه های دنیا نفوذکرده اندو 10 الی 15 درصدانرژی مصرفی هرخانواده راتشکیل می دهند.پریزهوشمندوسیله ای است که به شماکمک می کنددرهرزمان تنهابافشاریک دکمه دستگاهی که درآن لحظه مورداستفاده قرارنمی دهیدراازشبکه برق خارج کنید .

2. نحوه عملکرد پریز سیار برق چگونه است؟
وقتی به اطراف خودمینگریم تعددانواع دستگاههای برق خوارتوجه مارابه خودجلب میکند .معمولااینگونه وسائل درکنارهم قرارگرفته اندمانندوسائل صوتی وتصویری،تجهیزات ولوازم رایانه ای و . . . . که برای اتصال آنهابه جریان برق غالباازپریزهای سیارمتداول وموجوددربازاراستفاده میکنیم .

* وقتی شمابافشردن دکمه کنترل ازراه دورتلویزیون خودراروشن می کنید،درواقع به سخت افزاری که درداخل تلویزیون تعبیه شده است فرمان روشن کـردن رامی دهیـدایـن قطعه همیشه درحالت آماده باش قرارداردتافرمان احتمالی روشن یاخاموش نمودن دستگاه شمارادرهرلحظه دریافتکند. شمابرای این قابلیت،بهای زیادی رامی پردازید.

• سرتاسرمنزل خودرابگردیدوتعدادLEDهای روشن رابشمارید.

• شمادرطول روزازوسایل زیـادی که دارای یک ترانسفـورمرهستنداستفاده می کنید . شارژرهادارای یک ترانسفـورمرکاهنده هستندکه سطح ولتـاژبرق شهررااز 220 ولت بـه سطوح مناسب وسایل برقـی مانند 12، 6 ویا 3 ولت کاهش می دهد. همچنین دارای یک قطعه یکسوسازمی باشندکه جریان بــرقACرابهDCتبدیل می کند. تمام این عملیات نیازبه انـرژی الکتریکی برای مصرف داخلی شارژردارد. شایدباورنکنیدولـی این مصرف داخلی حتـی زمانیکه گوشی موبایل شماشارژشده است نیزادامـه دارد. حتـی اگرگوشی خودراازشارژرجداکرده ولی فراموش کنیدکه شارژرراازپریزبرق خارج کنیدنیزادامه دارد.

• چندتاازوسایل برقی شماساعت دیجیتالی دارند؟مایکروویو،یخچال،استریووبسیاری دیگر.

• آیادستگاه دیویدی شمادارای صفحه نشاندهنده تاریخ ویاساعت می باشد؟

دیگرلازم نیست برای ساعاتی که ازدستگاههای فوق استفاده نمیکنیدهزینه بپردازید. کافی است فقط کلید مربوط به پریزی که دوشاخه دستگاه به آن وصل شده رالمس کنید . به همین راحتی . . .

3. هدف اصلی ازطراحی وساخت این نوع پریزدرایران چه میباشد؟
وسایل بـرقی که درحالتstand byیاهمان آمـاده باش خاموش می شوند 8 تا 10 درصدانرژی مصرفی خانه راتشکیل می دهند. دربعضی ازکشورهادولت به سازندگان وسایل خانگی اعلام کرده که حالت آماده باش رادرتولیدات خودحذف کنند. اگرباورنداریدمثال زیررابرای هرکدام ازوسایل خودحل کنید:

فرض می کنیم مصرف داخلی تلویزیون درحالت آمـاده باش 20 وات باشد. درایـنصورت مصرف داخلی درطول یکماه خواهدبود:

20(وات) ×24 (ساعت در روز) ×30 (روز) = 14400 (وات در ماه)

شاید14.4 کیلووات ساعت انرژی درماه برای یک تلویزیون مقدارکمی باشدولی وقتی تعدادوسایل برقـی مـوجوددرهرمنزل رادرنـرخ میانگین هرکیلوواتساعت بـراساس قیمت جدیدضرب میکنیم وباوجودبیش از24 میلیون و هشتصد هزار مشترک خانگی درایران،به عددی نجومی خواهیم رسید.

4. آیامحدودیتی برای تولیدپریزهوشمنددرکشوروجوددارد؟
درحال حاضردانش تولیداین محصول کاملادراختیارمتخصصین زحمتکش شرکت بوده وتمامی مراحل ساخت وتولیددرداخل کشورانجام میگردد.

5. چه مزایایی دراستفاده ازپریزهای سیارهوشمندوجوددارد؟
ازجمله مزیت ویابه عبارتی تمایزاین محصول میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

مدیریت وبهینه سازی مصرف انرژی
کاهش موثرهزینه مصرف برق
افزایش عمرلوازم برقی
امنیت بالا بدلیل بدنه ضدحریق ازجنس پلی آمید
عملکرد ریموت کنترل ازراه دورتاشعاع 30 مترRF
محافظوکنترل کننده نوسانات جریان برق
مغزی سرامیک مقاوم دربرابرضربه وحرارت
دارا ی درپوش محافظ جرقه گیر
اتصال ارت
سیم ودوشاخه استانداردبامقاومت بالا
مناسب برای کلیه لوازم برقی خانگی واداری

6. استفاده ازپـریـزهوشمندتاچـه میـزان مصرف بــرق وهزینـه آن رادرمقایسه باسایــرمحصولات متداول کاهش می دهد؟
درپاسخ به این سوال ابتدابایدپرسید:درکشورما،سالانه چندکیلووات ساعت انرژی توسط برق خواران مصرف می شود؟بامراجعه به جدول مشخصات مصرف هردستگاه میتوان مقداروهزینه برق خواری وسایل منزل خودراحساب کنید . تحقیقات انجام شده درسال 2007 درآمـــریکانشان میدهد 8 الی 10درصدانرژی مصرفی هرخانه توسط برق خواران مصرف می گردد.اگـرفرض کنیم بـه طورمیانگین درهـرخانه 4 وات تـوان مصرفی بــرق خـواران باشد،بـاتوجــه بـه وجــودبیش از24.800.000 مشترک خانگی درایران،توان مصرفی درکشوربرابراست با :

MWh 99 –h Watts 99.200.000 = 24.800.000 (مشترک برق) ×hWatts 4 ( مصرف هر خانواده)
که معادل قدرت عملی یک نیرو گاه 10 مگاواتی است . انرژی مصرفی سالانه نیزبرابر با:
GW 868,992 = MWh 868992 = (روز در سال) 365 × (ساعت در روز) 24 × MWhours 99
می شود.


بانک ملت
درباره انرژی استار     |     حفظ حریم خصوصی     |     تماس با ما     |     سوالات متداول
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انرژی استار می باشد
Designing and Developing by JaraWebCenter